Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Resevillkor

Allmänna och särskilda resevillkor hos BKWine AB

Introduktion

Nedanstående villkor gäller för resor med BKWine. Villkoren är baserade på Konsumentverkets ”Allmänna villkor för paketresor” överenskomna med resebranschen. (Konsumentverket/KO har träffat överenskommelse om nedanstående villkor med följande branschförbund: Svenska Bussbranschens Riksförbund, Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS, Föreningen Svenska Bilresearrangörer, Nätverket Svensk Turism.)

Konsumentverkets text är formulerad för en allmän reseverksamhet. BKWines villkor är till övervägande del identiska med Konsumentverkets ”Allmänna Villkor”. BKWine har dock i vissa fall anpassat villkoren för att passa våra kunder, våra resor och vår verksamhet.

I BKWines resevillkor nedan har vi markerat text som inte finns i standardtexten med ett paragrafnummer som slutar på ”-BKW”, till exempel ”3.2-BKW”. Vissa paragrafer som inte är relevanta för BKWines verksamhet har utgått.

I vissa fall har vi lagt till i texten en förklarande ”Not”. Den del av texten utgör inte en del av resevillkoren.

Du bör givetvis noga läsa hela de fullständiga resevillkoren eftersom de utgör avtalet mellan dig och BKWine AB. Du bör dock kanske särskilt lägga märke till avsnitten om:

 • Bokningssavgift
 • Betalningsvillkor
 • Avbeställningsregler
 • Avbeställningsskydd
 • Reseförsäkring
 • Resegaranti

Resevillkor för BKWine AB

1. Avtalet

1.1

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1-BKW Huvudresenär

”Huvudresenär” är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med BKWine AB. Alla ändringar, inklusive eventuell avbeställning, måste ske av Huvudresenären. Medresenär som önskar göra någon form av ändring av resa måste göra detta via huvudresenären.

1.1.2-BKW Kontakt och kontaktbarhet

Huvudresenären är skyldig att informera BKWine AB om hur han kan nås av viktiga meddelanden. Kontaktuppgifter är, som minimum, namn, adress och telefonnummer. BKWine AB rekommenderar starkt att resenären även meddelar mobiltelefonnummer och, framför allt, emailadress. I annat fall friskriver sig BKWine AB för alla kostnader som ev. kan uppkomma p.g.a. att inbokad resenär ej har kunnat kontaktas för information om ändring eller annan för resan nödvändig information.

BKWine AB kan nås på adress, telefon och email som finns angivet på BKWine AB:s web-site och på resenärens resehandlingar.

1.2

Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.2.1-BKW Modifikation av reseprogrammet

Reseprogram publicerade på web-site, i broschyr e.dyl. är preliminärt. Se vidare punkt 5.1.1-BK.

1.3

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4

En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen bokningssavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6-BKW Ombokning

En ombokning av resa är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal samt tecknande av nytt avtal.

1.7-BKW Resenärens kontroll av bokning

Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelse och andra relevanta resedokument erhållna från BKWine AB så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter skall påtalas omedelbart.

1.7.1-BKW Speciella villkor

Eventuella utfästelser eller speciella villkor som överenskommits mellan resenären och BKWine AB skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

2. Betalning av priset för resan

2.1

Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2

Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3

Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (bokningsavgift). Bokningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla bokningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.5-BKW Betalningsvillkor

Betalning av resans pris skall ske senast vid nedan angiven tidpunkt:

Bokning mer än en månad före resans början:

 • Bokningen bekräftas inom fem (5) dagar genom att betala bokningsavgiften. Bokningsavgiftens storlek finns angiven i beskrivningen av varje resa.
 • Resterande belopp skall vara BKWine AB tillhanda senast 30 dagar före resans början.
 • Vissa resor har betalningsvillkor som avviker från detta. Detta finns i förekommande fall angivet i reseprogrammet.

Bokning mindre än en månad före resans början:

 • Hela beloppet ska vara BKWine tillhanda inom fyra (4) dagar.

Om bokningsavgiften ej erläggs inom utsatt tid äger BKWine AB rätt att anse resan som ej bokad. Om slutbetalning ej erläggs inom utsatt tid äger BKWine rätt att anse resan som avbokad och behålla bokningsavgiften.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1-BKW BKWines avbeställningsregler

De avbokningsvillkor som gäller för en viss resa framgår av den resans detaljerade programbeskrivning.

De flesta av BKWine ABs resor har avbeställningsregler enligt följande:

Avbeställning kan göras:

 • mer än 30 dagar före resans början: mot erläggande av en kostnad motsvarande bokningsavgiften.
 • 15-30 dagar före resan: mot erläggande av en kostnad motsvarande 30 % av resans pris.
 • 8-14 dagar före resan: mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
 • 7 dagar eller senare före resan: skall resenären betala hela resans pris.

Vissa resor har avbeställningsregler som avviker från detta. Detta finns angivet i reseprogrammet.

3.1.2-3.1.5

Ej tillämpliga.

3.1.6-BKW Delavbokning – Tombäddstillägg

Vid delavbokning kan ett tombäddstillägg eller liknande tillkomma. Vid delavbokning av medresenär inom en beställning som omfattar två eller flera personer, där alltså totala antalet resenärer förändras, kan en tilläggskostnad uppstå för de/den andra resenären/resenärerna som omfattas av beställningen i form av ett enkelrumstillägg eller liknande. Ev. kostnad framgår av resans beskrivning och debiteras kvarvarande resenärer på bokningen.

(Not: Tombäddstillägg el. liknande debiteras endast i den mån BKWine drabbas av ökade kostnader på grund av delavbokningen.)

3.2-BKW Avbeställningsskydd

BKWine tillhandahåller inte avbeställningsskydd. Resenär som önskar avbeställningsskydd är själv ansvarig att träffa avtal om sådant från tredje part.

(Not: Villkoren för resenärens avbeställningsskydd definieras av resenärens avtal med avbeställningsskyddsleverantören. Vid avbeställning inom ramen för ett avbeställningsskydd är med andra ord resenären fortfarande betalningsansvarig gentemot BKWine. Resenären ska vända sig till sin avbeställningsskyddsleverantör för ev. återbetalning.)

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2

När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.1.1-BKW Programändringar

Det detaljerade programmet för en resa fastställs i vissa fall efter det att programmet publicerats i BKWine AB:s programbeskrivning. De besök eller programpunkter som finns beskrivna i programmet är att betrakta som preliminära. Det slutgiltiga programmet kommer i all substans ha identiska eller snarlika karaktäristika med det angivet i det preliminära reseprogrammet om inget annat meddelats resenärerna.

5.1.2-BKW Tryckfel

BKWine AB reserverar sig för tryckfel i programbeskrivningar och prislista.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.4.1-BKW Minimiantal resedeltagare

I beskrivningen av varje resa anges minimantal deltagare för att resan ska genomföras och vid vilken tidpunkt före resan detta gäller.

(Not: En typisk BKWine-resa har ett minimiantal deltagare på 10 personer och ett ”sista anmälningsdatum” 2-3 månader innan resans början. Vid ”sista anmälningsdatum” avgörs om resan genomförs eller inte – detta för att ge resenärerna gott om tid att planera sin anslutningsresa. Minimiantal deltagare och ”sista anmälningsdatum” anges alltså i varje resas beskrivning.)

5.5. Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 1. ändringar i transportkostnader
 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
 3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.5.1-BKW Resenärens ändring av reseavtalet

Om resenären ändrar sin bokning äger BKWine AB rätt att debitera en avgift i enlighet med de merkostnader ändringen åsamkar BKWine AB, dock lägst 200 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1

Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2

Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3

Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

7.4-BKW Rättelse

Anspråk på ersättning/rättelse ska i första hand göras till BKWine ABs representant/ reseledare på plats. Om eventuell rättelse ej kan ske på plats och återbetalning blir aktuell räknas detta från den tidpunkt klagomålet framfördes till den tidpunkt felet avhjälptes. Eventuell reklamation eller begäran om ersättning/rättelse efter hemkomst ska inlämnas skriftligen till BKWine AB senast två månader efter resans slut.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.3.1-BKW Vaccination

För inresa i vissa länder erfordras obligatoriska vaccinationer och till vissa länder rekommenderas olika vaccinationer. Så är dock sällan fallet på de resmål BKWine AB arrangerar resor till. Resenär skall rådgöra med egen läkare eller informera sig hos Vaccinationscentral. Information om hälsa och vaccinationer under resor finns även på internet, t.ex. https://www.vaccinationsguiden.se/vaccinationsguiden/. Resenären är själv ansvarig för ev. kostnader som uppkommer pga brister i nämnda formaliteter.

8.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

8.5-BKW Reseförsäkring

Resenären är skyldig att på egen hand teckna lämplig och fullgod reseförsäkring (ansvars-, hälso-, olycksfalls-, resgodsförsäkring eller liknande) med tredje part.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

9.1-BKW Jurisdiktion

Eventuella tvister avgörs enligt svenska lagar och regler.

10-BKW Resenärs ålder

Minimiålder för att resa med BKWine AB är 18 år. Undantag från denna regel kan göras för medföljande barn. I sådant fall måste resenären först kontakta BKWine AB för rådgörande.

11-BKW Hälsa

Det finns inga särskilda hälsokrav. Resornas natur är dock sådana att resenären kan förväntas att stå upp under längre perioder vid besök i vinproduktionsanläggningar, vingårdar och liknande. Resenären kan också förväntas gå vissa sträckor vid besök i vingårdar eller vinerier och ibland gå i trappor. Transporten under resan, liksom hotellen, är normalt inte anpassade för rullstolar eller rörelsehindrade. Resenärer vid hög ålder, eller som kan ha svårigheter att stå eller gå, eller som kan ha andra hälsotillstånd (t.ex. allvarliga allergier) som kan påverka deltagandet och resenärens upplevelse av resan måste kontakta BKWine AB innan bokning av resan för att rådgöra (eller så snart sådant hälsotillstånd inträder efter bokning av resan).

11.1-BKW Sjukvård

BKWine AB rekommenderar att resenären tar med sig det europeiska sjukförsäkringskortet. I Sverige erhålls detta kort från Försäkringskassan. BKWine rekommenderar också resenären att överväga ifall en separat resesjukförsäkring bör tecknas. Se även 8.5.

12-BKW Husdjur

Resenär får ej medtaga husdjur på resa.

13-BKW Resegaranti

BKWine har ställt resegaranti till Kammarkollegium i enlighet med svenska regler och regler som gäller inom EU.

(Not: Alla arrangörer av paketresor är enligt svensk och europeisk lag (t.ex. EG-direktiv 90/314/EEG) skyldiga att ställa sk Resegaranti. Vem som helst kan verifiera på Kammarkollegiums site om en researrangör har ställt resegaranti och till vilket belopp. Detta görs enklast genom att göra en sökning på tex arrangörens namn. Här är Kammarkollegiums sida för att kontrollera resegarantin: Resegarantier)

2020-05-24
Version 1.3

-SLUT-

Dela/gilla sidan:

Nyhetsbrev:

Dela/gilla sidan:

Prenumerera på nyhetsbrevet:

Månatligt nyhetsbrev om vin och resor.

Passa på. Prenumerera nu!

Nyhetsbrev

Prenumerera pa vårt nyhetsbrev!

25 000 prenumeranter får nyheter om vin och vinresor varje månad. Du också?

Följ oss!